dewiacja magnetyczna

dewiacja magnetyczna (zboczenie magnetyczne), odchylenie igły magnet. od południka magnet., wywołane działaniem dużych stal. mas, namagnesowanych polem magnet. Ziemi.

Losowe hasło

korelacja stratygraficzna, geol. zestawianie profilów geol. różnych, zwykle s±siaduj±cych ze sob± obszarów w celu ustalenia zwi±zków między ich wydzieleniami stratygraficznymi, następstwa czasowego i zasięgu przestrzennego procesów geol.; jedna z podstawowych metod nauk. geologii.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »