Arringatore

Arringatore, brązowy posąg mówcy; dzieło etruskie z I w. p.n.e. (Muzeum Archeol., Florencja); przykład wkładu sztuki etruskiej w formowanie jednego z podstawowych typów rzym. rzeźby.

Losowe hasło

memorandum [łac.] (aide-mémoire), pismo dyplomatyczne bez adresu, podpisu i pieczęci, przedstawiające z reguły poglądy państwa na zagadnienia będące przedmiotem rokowań.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »